Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_

ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door JanJense om 07:19
_
JanJense Online

Door elly01 om 07:19
_
Elly01 Online

Door Keesvi om 07:17
_
Keesvi Online

Door Geertje935 om 07:14
_
Geertje935 Online

Door 50plusser.nl om 07:10
_
50plusser.nl Online

Door Catharina70 om 07:08
_
Nieuwe Weblog reactie geplaatst

Door Annemarie. om 07:04
_
Annemarie. Online

Door Catharina70 om 07:03
_
Nieuwe Weblog reactie geplaatst

_

Andere artikelenBELEG VAN NAARDEN 17 NOV. 1813 TOT 12 MEI 1814 (449-453)


Schuilplaatsen te Naarden in 1814

Naarden 17 Nov. 1813-12 Mei 1814 DOOR C. J. A. KRUIJT. ( 1913)

Pagina 449-453

449: 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

Het bovenvermelde detachement marcheerde den lien December naar Weesp, en den volgenden dag naar 's-Graveland, alwaar kolonel Van den Bosch voorloopig zijn hoofdkwartier vestigde.

Indeelingsoverzicht van het detachement.

Staf.

Commandant : kolonel J. Van den Bosch.

Aide-de-camp : kapitein F. Beckman.

Kapitein-ingenieur : F. J. Th. Van der Wijck.

Chir.-maj. : Beneker, met 4 sous-aides chirurgyns.

Commissaris van oorlog : de heer Ten Bosch.

Infanterie (350 man) :

Cavalerie (50 man) 1 bataljon infant. van linie. voormalige garde soldee. Commandant : luit.-kol. W. Grunebosch -Commandant : ritmeester (13 Febr. vervangen Von Staedel. door luit.-kol. R. Bruce). Artillerie : 1 compagnie. 2 veldstukken t 3 iti. 18 onderoff. en manschappen.

Te 's-Graveland, waar het detachement vroegtijdig was aan- gekomen, stelde kolonel Van den Bosch zich in verbinding met den kolonel der Kozakken, Baranofski, en nam de voorloopige beschikkingen tot het blokkeeren van Naarden en tot beveiliging der omgelegen dorpen. Na eene verkenning, werden de verschillende te bezetten punten bepaald en de sterkte der daarvoor aan te wijzen afdeelingen. Dienzelfden dag bleef het geheele detachement te 's-Graveland, alwaar het ook nachtverblijf hield om den volgenden dag, 13 December, de verschillende posten te betrekken. Ten gevolge van de terreinverkenning bepaalde kolonel Van den Bosch dat de volgende punten bezet zouden worden :

1. Bussum met 120 man infanterie en 100 Kozakken.

2. Buitenplaats Craaylo met 100 man infanterie en 100 Kozakken.

3. Oud-Naarden met 80 man inf. en de Pruisische Uhlanen, die te Huizen gelegerd waren.

Het onderling verband tusschen deze posten werd bewerk- Gedenkboek. II. 29

450 NAARDEN.

stelligd door tusschenposten, geplaatst o.a. te Oud-Bussum, Leeuwenberg enz. Deze tusschenposten werden uitgezet van de posten te Bussum, Craaylo en Oud-Naarden. De reserve was opgesteld te 's-Graveland, waarop desnoods alle posten zich moesten terugtrekken. In laatstgenoemde plaats vestigde kolonel Van den Bosch zijn hoofdkwartier. De bataljons nat. garde, in reserve te Amsterdam, werden marschvaardig gehouden om zoo noodig te hulp te kunnen snellen. Dit gebeurde o.a. den 14en Februari bij een uitval van de Naardensche bezetting in de richting van Muiden, toen een bataljon nat. garde tot versterking naar Muiden uitrukte. Tusschen de vesting Naarden en 's-Graveland lag aan de Karnemelksloot een retranchement, dat nog door de Franschen bezet was. Tot nauwere insluiting van de bezetting en tot meerdere beveiliging van de hoofdmacht te 's-Graveland, was het noodzakelijk meester te zijn van dit punt. Daarom rukte dan ook kolonel Van den Bosch reeds den 14en December 's mor- gens om 6 uur uit, aan het hoofd van 180 man om het retranchement te nemen. Dit ging zonder slag of stoot, daar de vijand, zeer gering in getalsterkte, het reeds verlaten had. Niet in staat zijnde, het retranchement eene voldoende bezetting te geven, was kolonel Van den Bosch evenwel genoodzaakt het 's avonds weder te verlaten. Daar door de geringe getalstrekte van het observatiekorps eene afdoende insluiting van Naarden niet te verkrijgen was, zond generaal Kraijenhoff den 17en December eene versterking van 250 man van het 2e en 3e bataijon van linie te Amsterdam ; terwij1 het korps landstorm, in het begin van December opgericht uit de bewoners van Naarden's omstreken, iederen dag in getalsterkte toenam, zoodat in het eind van die maand 1200 man, hoewel gebrekkig uitgerust en bewapend (gedeeltelijk met pieken en sabels) in staat waren, de geregelde troepen eenigen steun te verleenen 1). Den 22en December meldde Kraijenhoff aan den comm. gen.

1) Zie de illustratie - de Landstorm van 's Graveland, kanton Loosdrecht, op den 19en Januari 1814 voor Naarden" naar eene penteekening van P. G. op den 19en Januari 1814 voor Naarden" naar eene penteekening van P. G. Van Os.

451 NAARDEN

van oorlog dat het korps vrijwillege scherpschutters, het welk hij te Amsterdam had doen oprichten, reeds tot 150 man aangegroeid was en zich in de nabijheid van de vesting bevond. Commandant van dit korps was kapitein Rooseboom, ingedeelde officieren: luitenants Lidermooy, Booz en Nagel. Twee dagen later kwam, ter vervanging van de Kozakken, een veldeskader, 105 hoofden sterk, van het reginment dragonders, onder bevel van den majoor D.R. Bisdom, uit ‘sGravenhage voor Naarden aan.

In het laatst van December werd ook zorg gedragen voor vermeerdering van den artillerie-voorraad , door toezending van zeven kanonnen en twee houwitsers. Den 15e Januarie 1814 werden daaraan nog toegevoegd vier kanonnen a 6 pond, onder bevel van den kapitein Straube, welke vuurmonden te ’s Graveland in reserve werden gehouden.

De aangenomen versterkingen noopten kolonel Van den Bosch wijzigingen aan te brengen in de opstellingspunten en de bezettingen daarvan. Op 1 Januari waren opgesteld als hoofd-voorpost te Bussum 300 man infanterie, 35 man cavalerie en 2 stukken; terwijl rechts van de weg naar Naarden bij den uitgang van Bussum een batterij was aangelegd en bewapend met 2 kanonnen van 6 P. Te Oud-Naarden waren 30 man infanterie gelegerd, met een ruggesteun van 100 infanteristen te Huizen. In Laren was eene bezetting van 100 man infanterie, terwijl 's-Graveland gehandhaafd bleef als standplaats der reserve, bestaande uit 400 man infanterie, 150 man cavalerie en 100 artilleristen. De hoofdvoorpost Bussum werd naar 's vijands zijde gedekt door eene linie van voorposten van of de Karnemelksloot tot aan de Zuiderzee bij Oud-Naarden. Iedere voorpost had eene sterkte van ongeveer 30 man. Verder was op den Leeuwenberg een uitkijkpost van eenige boeren te paard geplaatst, om de verrichtingen van den vijand tijdig te kunnen waarnemen en berichten. Bij het polderhuis van Ankeveen, bij de ophaalbrug van de Gooische heide, stonden 20 man landstorm, om den vijand te signaleeren, wanneer deze langs de Karnemelksloot op Ankeveen en 's-Graveland zou aanmarcheeren. De vesting Muiden had

452 NAARDEN.

ter beveiliging voorposten in de richting van Naarden vooruit- geschoven to Muiderberg en aan het Hakkelaarshek. De sterkte van het observatiekorps - schutterij en landstorm niet medegerekend - kan bij het begin van 1814 gesteld worden ongeveer op 1000 man infanterie, 200 man cavalerie en 100 man artillerie tot de bediening van 4 kanonnen a 6 ik, 2 kanonnen a 3 te, 3 ijzeren kanonnen a 2 e en 2 houwitsers van 71 duim. Het jaargetijde liet niet toe, de afdeelingen, die om Naarden lagen, te laten bivakkeeren. Zij werden daarom bij de inwoners ingekwartierd, hetgeen dikwijls groote moeilijkheden opleverde. In Bussum, dat in dien tijd uit een vijftigtal huizen bestond (waaronder 30 dagloonershuizen) moesten ongeveer 350 man onder dak gebracht worden. Neemt men hierbij in aanmerking dat dit dorpje in November en December 1813 door vele inkwartieringen zoo goed als uitgeput was, dan behoeft het geen betoog, dat dit onder dak brengen met voeding vele bezwaren met zich dat dit onder dak brengen met voeding vele bezwaren met zich bracht, ook omdat die afdeelingen op voorposten niet ver uit elkander konden gelegerd worden, daar zij, met het oog op uit- vallen des vijands, verzameld en strijdvaardig moesten blijven. Aanvankelijk had men bij de legering van de troepen to 's-Graveland eene ruimere kantonneering toegepast, doch de groote bezwaren van het verspreid liggen der troepen listen zich al spoedig gevoelen, waarom dan ook den nen December de kapitein-ingenieur Van der Wijck een aanvang maakte met het bouwen van twee barakken van riet, ieder bestemd voor 300 man. Twee en drie weken na het begin der werkzaamheden zijn die barakken door de troepen betrokken. Acht dagen na aankomst van het observatiekorps te 's-Graveland werd met de werkzaamheden der genie aangevangen. Deze bestonden in het maken van coupures in de wegen en het aanleggen van verhakkingen, batterijen en epaulementen. Van 21 December 1813 tot 10 Januari 1814 werd er regelmatig gewerkt door ploegen arbeiders, ter sterkte van 30-150 man ; er werden in dien tijd 61 coupures gemaakt met 15 verhakkingen. Na den 10en Januari moest de arbeid gestaakt worden, omdat de grond, door de felle vorst, te hard geworden was. De Karnemelksloot werd uitgeijsd en door middel van een trekschuit

453: 17 NOV. 1813-12 MEI 1814.

opengehouden 1). Den 20en en 21en Januari viel er geweldig veel sneeuw een der dragonders viel met zijn paard tot de keel toe in de sneeuw en werd eerst na 3 uur schreeuwens uit zijne netelige positie verlost. Tot het verzekeren van een behoorlijken voorpostendienst had de genie handen vol werk om het terrein eenigszins begaanbaar te makers en te houden. In het Spiegel werd tot betere gemeenschap een voetpad aangelegd en in Maart werden batterijen voor zwaar geschut opgeworpen in de redoute aan de oostzijde van de Karnemelksloot. De redoute zelf werd in beteren staat van verdediging gebracht door verzwaring van de borstwering en het sluiten van de keel. Den 13en Maart waren de batterijen voor Bussum en achter Berghuis gereed. De officieren, met de tenuitvoerlegging van die werken belast, waren : de kapitein-ingenieur Van der Wijck en de luitenants Baud, Backer Seest en Vaillant. Om de gemeenschap van Naarden met de dorpen in den omtrek te beletten (er werd een levendige handel gedreven) werd, tot het houden van eene goede politie in de omgeving der vesting, aangesteld de vrederechter van Muiden, de heer Trotz, aan wien, om hem volledig in staat te stellen zijn opdracht naar behooren nit te voeren, alle macht werd verleend, als bij de politie-wetten was voorgeschreven. Aan alle autoriteiten werd voorts gelast den heer Trotz in zijne opgemelde qualiteit, des gerequireerd, de sterke hand te verleenen en alle politiebeambten, veld- en boschwachters werden gelast hem in zijne functie te gehoorzamen en te respecteeren. De keuze voor deze belangrijke betrekking was op den beer Trotz gevallen, omdat hij bekend stond als een zeer actief man, die in zijne betrekking als vrederechter goed op de hoogte was van politiezaken en bekend met de inwoners van Naarden en omgeving. Hij kende bovendien gedurende twee jaren den vestingcommandant Quetard de la Porte, die volgens hem koningsgezind was, waarvoor hij als bewijs aanhaalt dat de familie La Porte geattacheerd was geweest aan het huis des konings van Frankrijk en de generaal zelf als jongeling gediend had in het korps gens

1) Zie de reproductien naar de schilderij ?Het Doorijzen der Karnemelk- sloot bij Naarden, in Januari 1814", van Pieter Van Os.

burgemeester aan de inwoners van Naarden dd. '13 Mei '1814. dd. '13 Mei '1814.
Gewapende Gooise boeren houden de wacht om te voorkomen dat de Franse bezetters een uitval doen vanuit Vesting Naarden.


Voorpost van de Kozakken in de buurt van Vesting Naarden in 1813.


Artikel linksGeplaatst op 08 december 2013 13:48 en 3243 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

Er zijn nog geen reacties gegeven.