Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (2)
_
FAMILIE (1)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Mitch Vanessa
18 september 2019 03:20
_
Getuigschrift over hoe ik mijn lening heb ontvangen tegen 2% (Frank Loans Services) Compliment van de dag aan iedereen hier, mijn naam is Mitch Vanessa, ik zou zonder voorbehoud aanraden om met "Frank Loan Services" te werken voor elke vorm van leningen zonder reservering, ik verkeerde in een financiële crisis en had een lening van € 250.000 nodig, ik probeerde bijna alle banken en sommige andere kredietmaatschappijen en ik kon geen goedkeuring krijgen, toen besloot ik om nog een keer te proberen dat ik contact opnam met "Frank Loans Services" voor hulp, ik kon zien dat hij het type persoon was dat ik kon vertrouwen om me te helpen de beste beslissing nemen voor mij en mijn gezin, gelukkig kreeg ik met succes een lening, zelfs met of zonder onderpand, maar geen kredietcontrole en hun diensten zijn snel, betrouwbaar en betrouwbaar. Vindt u het moeilijk om kapitaalservice te verkrijgen van lokale banken en andere financiële instellingen? Heeft u problemen met onbetaalde rekeningen en weet u niet welke kant u op moet of waar u heen moet? Hoe zit het met het vinden van een gerenommeerd schuldenconsolidatiebedrijf dat u kan helpen bij het verminderen van de maandelijkse afbetaling, zodat u betaalbare terugbetalingsopties hebt en ruimte om te ademen aan het einde van de maand en rekeningen moeten worden betaald? "Frank Loans Services" is het antwoord, ze bieden leningen tegen een zeer betaalbare rente van 2% geïnteresseerde personen moeten contact met hem opnemen via zijn e-mail: k.frankloans@g mail.com Mobile: + 1-713-389-6778. Hun diensten omvatten onderwijsleningen, onroerendgoedleningen, herfinancieringsleningen, bedrijfsleningen, boerderijleningen, hypotheekleningen, harde leningen, autoleningen, persoonlijke leningen, studentenleningen, woningleningen enz. Neem vandaag nog contact met hen op voor verdere vragen via zijn e-mail. : k.frankloans@g mail.com Mobiel: + 1-713-389-6778.

Alexander
20 augustus 2019 02:53
_
Hallo Heeft u een lening nodig voor een persoonlijk doel of voor uw zakelijke behoeften? Hier is goed nieuws voor jou. U bent op de juiste plaats. Wij hebben de capaciteit om zakelijke en persoonlijke leningen / leningen aan bedrijven en particulieren te verstrekken tegen een rentevoet van 2%. E-mail: azertmorter@gm ail.com WhatsApp: +13219993670 https://avantinc.webnode.com Alexander Lynge gegarandeerd leningaanbod

Natasja
26 november 2018 21:06
_
Beste Meneer de Gooijer, Mijn voorvader is Gerrith Steevensz Monkije, en ben zo benieuwd hoe onze achternaam veranderde van Monkije naar uiteindelijk Wortel. Heeft u of iemand op dit forum misschien een idee? Met vriendelijke groeten, Natasja
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door vogels50 om 03:13
_
Vogels50 Online

Door janny739 om 02:34
_
Janny739 Online

Door Keesvi om 02:22
_
Keesvi Online

Door Lieke53 om 01:41
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

Door Lieke53 om 01:37
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

Door Lieke53 om 01:35
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

Door BIBI259 om 01:24
_
BIBI259 Online

Door Lieke53 om 01:22
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

_

Andere artikelenGESCHRIFT LUSTIGH: STICHTSE SCHAAPHERDERS OVER DE SCHREEF ( pag. 0 t/m 2)

Voorblad:

Remonstrantie en Bijlagen

bij mij ondergezugt gecopieert

op den 21, 22, 23 & 24 sebtember 1719

Lambert Rijckxzoon Lustigh

Nogh een memorie ofte remonstran-

tie en met sijne bijlagen bij mij uijt ge-

copieert op den 2, 3, 4 october 1719

Lambert Rijckxzoon Lustigh

Dit laaste komt eerst ter

oirsaack, om dat ik meende

dit niet uijt te schrijven weesende

geen tijt daar toe sullen hebben

daer nu tijt hebbende , hebbe ik het

selve geheel uijtgezocht. vaart wel


pag. 0

Alsoo Gerardus Gansneb genaamt Tingnagel schout

tot Naarden en stadthouder van Goijlant[1], op

heden den 20 sebtember 1719, aen mij overhandigt

eerstelijk een memorie aende Ed: mog.[2] Heeren

geduputeerdens der stadt Haerlem, en andere

haar Ed: groot mog: gecommitteerdens tot de saken

van justitie overgegeven uijt den name, ende van

wegens mr. Pieter Antoni de Huijbert Heere van

Kruijningen en Rillant, drossaert en kasteleijn

van Muijden, Bailliuw van Naarden en Goijlant

mitsgaders Hooftofficier der stede Weesp

Weespercarspel en Hoogbijlemer, dienende aen

de eene kant tot informatie wegens het voorge-

vallene op den 30 sebtember 1718, op de Goijsche

Heijde, in het aenhalen en attrapperen van eene [3]

mitsgaders in het vervolgen van een tweede kudde

schapen op deselve heijde toenmaals weijdende

ende aen de andere kant tot een bondige weder

legginge van soodanige extravagantie en onware

requeste met de daar bij gevoegde deductien stucken

en bijlagen als bij eenen Zeger Hendrickzoon Schoutten

en Willem Dirckzoon woonende in de provintie van Uijtregt

aen de Heeren Staten van gemelde provintie gepre-

senteert, en door de selve Heeren Staten wederom

aen hoogggemelde haar Ed: groot mog: sijn toege-

sonden. Ende ten tweeden aen mij overhan-

digt een Remonstrantie gedaan maken ende

de Ed: groot mog: heeren Staten van Hollant en West

Vrieslant overgegeven bij ofte van wegens Bur-

germeesteren der stad Naarden mitsgaders

Buijrmeesteren van Laren Hilversum Huijsen

Blaricum en Bussum alle dorpen gelegen in Goij-

lant tot vertoogh van haar soo goet out regt en

tot distructie van de middelen der requeste aen

UEd: groot mog: gepresenteert op de naam van de

gemeene ingesetenen van Goijlant, Soo is 't dat

ik ondergez. te rade worde omme maar een

weijnigh op de memorie , die die aen de Ed: mog: heeren

gedeputeerdens der stadt Haerlem en aen andere

haar Ed: groot mog: gecommitteerdens tot de saken

van justitie overgegeven is, uijt den name en van

wegen den voorz drost van Muijden en bailluw van

Goijlant etc, te schrijven

pag.1

Ende alhoewel de deductie ofte berigt

bij mijn Heer Bailliuw van Goijlant gedaan

aan voornoemde Edele Heeren, seer kragtigh

is opgestelt, en ook tot distructie heeft

geweest van de voorz request gepresenteerders

soo en hebbe ik dogh geen tijt om daar veel

van uijtte copieren, ik sal soo van de deductie

als van desselfs bijlagen maar een weijnigh

schrijven , de voornaemste deductie begint dan

aldus

Edele Mogende Heeren

Den remonstrant communicatie bekoemen

hebbende van de requeste en bijlagen in het

hooft deses gemelt, de welcke het haar Ed: mog:

de Heeren Staten der voornoemde provintie

van Uijtrecht heeft behaagt hem remonstrant

bij missive toe te senden, ende daar benevens

sijnde geinformeert geworden dat welgemelde

Heeren Staten gelijke afschriften van deselve

requeste en bijlagen ook aen haar Ed. groot

mog: hadden gelieven te laten toekoemen

omme quasi daar door te erlangen een pretens

redres[4] in die gewaande beledingh dewelcke door

des remonstrants schout en stedehouder, mits-

gaders des selfs bediendens aen de bovenge-

melde klagers Zeger Hendrickzoon Schoutten

en Willem Dirckzoon in het agterhalen en attrap-

peren hunner schapen op gemelde Goijsche

Heijde soude wesen toegebragt, heeft sigh geima-

gineert van sijn devoir[5] te sijn omme U Ed: groot

mog. en daar door ook Hooggemelde haar Ed:

groot mog: van den waren toedragt dier sake te

moeten informeren en te gelijk desabuseren

van die onware en verkeerde middelen en voor-

gevens de welcke de voornoemde twee suppliaenten

sigh niet hebben ontsien op een onheusen en

niet minder odiuse[6] wijse in derselver requeste

en bijlagen ter neer te stellen en te doen influ-

eeren ende om het selve alhier met soo veel be-

knoptheijt als het eenigsins mogelijk wesen sal

te doen, soo sal den requirant sigh abstineren

van het maken eener degressie in het beantwoor-

den van die quaataardige taal mitsgaders vio-

elente declamatien en hatelijke expresssien

pag.2

de welcke aller wegen in de gemelde requeste mitsgaders

in de daar nevens gevoegde deductien en verdere bij-

lagen voorkoemen en gesimineert sijn dewijl deselve

bij den remonstrant moeten werden aengesien als uijt-

wercksels van die ongetoomde drift en buijtensporige

passie waar mede gemeenlijk dat slagen van menschen

aengedaan is, de welcke in fine plebis sijnde, en weijnigh

werckx makende in hunne evennaasten van het hunne

te beroven, niet lijden konnen dat sij daar inne verhindert

en geattrappeert mitsgaders door de Justitie naar behoo-

ren gestraft of gemulcteert[7] wierden, maar sal den re-

monstrant in plaatse van een soo redeloos spoor opte volgen

en die onbetamelijke en injuriuse uijtdruckingen naar

verdiensten te beantwoorden sigh liever de eer geven

omme U Ed: mog: te doen hebben een regte ouverture van

de ware geschapentheijt deser sake en dan kortelijk weder

leggen alle die onware voorgevens en frivoele pretexten

waartoe de voornoemde twee supplianten in cas subject

hun recqurs[8] genoemen en wel gemelde Heeren Staten

van Uijtrecht gesub- en ge-opreptieert [9] hebben, ten dien eijnde

gelieven U Ed: mog: dan te concidireren dat het met den toe-

dragt van het geval in questie in desen voegen gelegen is

dat die van het stigt van tijt tot tijt sigh niet hebben ontsien

omme buijten alle regt en sulckx op een onregtvaardige wijs

(om geen harder benaminge te gebruijken) hunne schapen

te drijven en te weijden op het terreijn van Goijlant en aldaar

af te vourageren het gras en voetsel t welck als sijnde de[10]

vrugten het dominium utile t gunt die van Goijlant van alle

oude tijden privatelijk en met seclusie van alle anderen

hebben gehadt notoirlijck alleen aen die van Goijlant voor-

noemt is competerende dat des remonstrants schout en

stadthouder daar van meer en meer wiert gein-

formeert vervolgens heeft moeten resolveren omme dan

over tot dien eijnde op 30 sebtember 1718 heeft uijtgesonden

den dienaar van de justitie tot Naarden met noch Drie in-

woonders aldaar om te gaan sien offer geen Stigtse schapen

op den Hollantschen boedem , en sulckx op het terreijn van t Goij-

lant waren weijdende met die verdere ordre dat ingevalle

sij soodanige schapen aentroffen en magtigh konnen

werden, sij deselve souden drijven na Hilversum, dat het

daar op wijders gebeurt is dat gemelde dienaar en drie andere

personen op het voornoemde heijlant hebben gevonden weijdende

een kudde schapen met desselfs herder de welcke gehoet

wiert door den knegt van Zeger hendrickzoon Schoutten den

eertsten suppliant in desen als mede noch een tweede kudde

toebehorende Willem Dirckzoon den tweeden suppliant in ge-

melde requeste, dat daar op den gemelden diender en

drie personen wel hebben getragt omme op een sagte wijse

sigh van de voornoemde eerste kudde meester te maken

doch dat den herder sulckx merckende en bewust sijnde

dat hij was op den Hollantschen boedem, vervolgens heeft

beginnen te fluijten en door dat gegeven seijn sijne schapen

op de loop brengende, ende des selfs hont daar agter.

Transcriptie en noten:

Aline Vermeulen, Amsterdam

september 2014


[1] Voor de duidelijheid heb ik de eigennamen en plaatsnamen met een hoofdletter geschreven. In de tekst staan die meestal met een kleine letter geschreven.

[2] de afkorting Ed: mog. heb ik laten staan. Het zijn de Edele Mogende Heren/ Edele Groot Mogende heren

[3] De aansluiting, de eerste kudde schapen, ontbreekt in de tekst. Lustigh heeft waarschijnlijk een regel overgeslagen bij het kopieren.

[4] voorgewende herziening, beweerd herstel

[5] verplichting?

[6] odieus: verachtelijk, hatelijk

[7] ander woord voor gestraft

[8] recours: toevlucht

[9] subreption en obreption. Afkomstig uit het Romeins recht. Betekenis van beide: leugenachtige, bedrieglijke voorstelling

[10] de onderstrepingen zijn van Lustigh. Beide onderstreepte stukjes beschrijven de essentie vanzijn verhaal.Artikel linksGeplaatst op 23 september 2014 19:03 en 1843 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Ofsen  
21 sep 2014 14:58
drost en baljuw vind ik zulke schitterende namen uit die tijd. gemulcteert, hoe verzinnen ze het? prachtig die oude woorden.

Gooilander  
21 sep 2014 19:58
Dag Rene,

De tekst is nog niet voltooid.

groet
Frans

_