Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_

FAMILIE (1)
_
ERFGOOIERS (89)
_


Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

David Hughes
20 oktober 2017 07:22
_
Heb je dringende leningen nodig om je financiële problemen op te lossen? Indien geïnteresseerd; neem dan contact met ons op via; E-mail: Paydayloans@li ve.com Telefoon: (512) 850-4970

Lieneke Opmeer
08 juni 2017 10:00
_
Deze pagina kwam tegen toen ik op zoek was naar de familie Majoor en met name Machiel Janszoon Majoor uit Laren. Hij is mijn overgrootvader, zijn dochter Engelina is mijn oma. Ik ben ook vernoemd naar haar. Verder ben ik heel erg benieuwd of er meer informatie over mijn overgrootvader bekend is. lienekeopmeer@ hotmail.com

Hans Klinkenberg
25 maart 2016 20:58
_
Joaox@live.nl
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door IneMaartje om 01:26
_
IneMaartje Online

Door TontenBrinke om 01:26
_
TontenBrinke Online

Door barth. om 01:21
_
Barth. Online

Door IneMaartje om 00:30
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door IneMaartje om 00:29
_
IneMaartje Online

Door elvira om 00:19
_
Elvira Online

Door Cassandra1 om 00:19
_
Cassandra1 Online

Door Andre1960 om 00:13
_
Nieuwe Foto van de dag geplaatst

_

Andere artikelenGESCHRIFT LUSTIGH: STICHTSE SCHAAPHERDERS OVER DE SCHREEF ( pag. 3 t/m 5)


Detail van de kaart ''Goyland 1709''. De schaapherders staken op dit gedeelte de grens over. Vanuit Soest richting Hilversum.

Vervolg van GESCHRIFT LUSTIGH SCHAAPHERDERS OVER DE SCHREEF. ( pag. 0 t/m 2)


Voor de verkorte inhoud zie:

http://shepherds-gooi-sticht.blogspot.nl


pag. 3

drijvende deselve heeft doen echapperen op den

boedem van het Stigt, ligtende te gelijk op een schie-

lijke wijse jegens den voornoemden dienaar van

de justitie sijn herders schip op, met een genoeg-

same klaarblijkende intentie, omme den voor-

noemden dienaar daarmede te keer te gaan,

dat daarop den voornoemden dienaar afwijkende

en die onbetamelijke manier van doen van den

gemelden herder siende en het ontlopen der ge-

melde schapen tragtende te beletten, vervolgens

na den voortdrijvenden hont geschoeten heeft

dogh buijten effect dewijl den hont (schoon geraakt

sijnde) met gemelde schapen is voortgelopen, en

het den remonstrant, soo wel als desselfs voor-

noemde stedehouder onbekent is gebleven of den

voornoemden hont daaraen naderhant gestur-

ven soude wesen, of niet, dat wijders den gemelden

herder sijne schapen geEchappeert sijnde, sigh daar

op mede op de loop begeven heeft , ende op den

Stigtsen boedem gekoemen sijnde, de petulantie en

quaataerdigheijt gehadt heeft, van op een seer

irreterende en canailleuse wijse (de welcke alhier

respectshalven sal werden gemenageert te uijtten)

den voornoemde dienaar en verdere personen

uijt te tarten en te beschimpen en daarop al

verder de voornoemde personen sigh hebbende

begeven naar de tweede kudde, ende den daarbij

sijnde herder beleefdelijk aengesproken hebbende

den selven (omme soo veel mogelijk was alle vio-

lentie te eviteren) onder een pretext en vrage

of hij geen schapen van eenen soo genaamden

Elias bij sigh hadde, hebben geinduceert om sijne

schapen naar het dorp Hilversum te drijven, met

dat zucces dat of wel den gemelden herder

gewaar wordende dat een van gemelde vier

personen den dienaar van de justitie van Naarden

was, ende siende dat hij sigh geattrappeert bevont,

de voornoemde schapen door het fluijten op sijn

vingers wel mede op de loop gebragt, en die gaarn

insgelijckx gesalveert[1] hadde, den voornoemden

dienaar met de bij sigh hebbende personen echter

t selve belet, en de voornoemde kudde schapen

behouden naar Hilversum gedreven hebben,

dewelcke des remonstrants voornoemde stadt-

houder aldaar belast heeft wel te bewaren

sonder datter in dien gehelen toedragt van saken

eijts onbehoorlijkx jegens den gemelden herder


[1] gered

pag. 4

ofte desselfs schapen is gedaan of ondernoemen gewor-

den, soo als U Ed: mog: dit alles uijt de beEedigde verkla-

ringen van gemelde vier personen als consonante ge-

tuijgen hier agter gevoegt sub: no:1 onwedersprekelijk

bewaarheijt sullen vinden ende gelijk dit nu is de een-

voudige en warachtige toedragt van saken ontrent

het exploict selfs in het aenhalen en in verseke-

ringh nemen der bovengemelde schapen, soo gelieven U Ed:

mog: ontrent het geene daar op verder in het doen

der calangie[1] door des remonstrants gemelden schout

en stedehouder geschiet is, mede geinformeert te sijn

dat den voornoemde herder (wetende dat hij gepecceert[2]

hadde, en dat vervolgens het afmaken met den offier[3]

hem verre het beste was) daartoe heeft geimploijeert

de tusschenspraak van Jan Bitter, schout van Hilversum

mitsgaders van Lambert Tijmon Vlaanderen en Lubbert

Boschuijsen, buijrluijden en out raden aldaar als goede

mannen den welcken het dan ook soo verre hebben gebragt

dat den remonstrants stedehouder genoegen heeft genoemen

met een somme van 225 guldens behalve de kosten de

kosten[4] daar over gevallen, onder conditie dat den voornoemden

tweeden suppliant aen wien de schapen selfs toebehoorden het gelt

van huijs of elders soude gaan halen, ende t selve des anderen

daags voldoen, en dat de voornoemde schapen in het gemelde

dorp Hilversum inmiddels in bewaringe souden blijven,

dat daar op den gemelden tweede suppliant genaamt Willem

Dirckzoon Smaldaat sigh naar huijs begeven hebbende, en des anderen

daags weder gekoemen sijnde, voorgegeven heeft, dat hij geen gelt

hadde konnen bekoemen, dogh dat hij hadde gevonden seker

persoen met name Cornelis Dirckzoon de welcke voor hem gemel-

de penningen soude schieten, soo als ook den voornoemden Cornelis

Dirckz. aennam, dogh dat dewijl den selven de voornoemde penningen

maar soude leenen voor den tijt van 14 dagen, ende hij Cornelis

Dirckz. daar voor ook wilde hebben een behoorlijke securiteijt

den selven met den voornoemden Smaldaat door tusschen spre-

ken van gemelde goede mannen al mede is geconvenieert,

dat den selven Cornelis Dirckz. gedurende den voornoemden

tijt de gemelde schapen in sijn beheeringh soude blijven

behouden, en dat ingevalle hij Smaldaat aen den voornoemde

Cornelis Dirckz. de voornoemde geleende penningen mitsgaders

vier ducatons voor het weijden der selver schapen

en t verschieten van t gelt binnen d voornoemde 14

dagen niet quam te voldoen en te restituren, deselve

schapen als dan in volkoemen eijgendom aen hem

Cornelis Dirckz. souden toebehoren, dat wijders den

voornoemden Smaldaat selfs mitsgaders den gemelden

Cornelis Dirckz. benevens de bovengenoemde goede

mannen om des te meerder securiteijt aen den selven

Cornelis Dirckz. te doen hebben, des remonstrants

voornoemde stedehouder hebben versogt en geindu-

ceert dat hij Nota proforma soude willen sommeren

en tekenen een acte van consciscatie[5] en verkoopingh


[1] eis in rechte, aanspraak. Kan ook zijn: onrechtmatige vordering

[2] van het Latijnse peccare , zondigen, vergrijpen tegen de voorschriften of wetten

[3] onbekend woord. Waarschijnlijk een verschrijving van officier (van justitie): een deal sluiten is voor de herder het beste.

[4] herhaling in de tekst

[5] waarschijnlijk bedoelt Lustigh: confiscatie

pag. 5


der gemelde schapen aen den voornoemden Cornelis

Dirckz., op dat daar door quasi des selfs regt op de

voornoemde schapen te kragtiger en te evidenter

soude moegen sijn, ende daarvan altoos te konnen

consteren dewijl den selven Cornelis Dirckz. bij de

schapen niet konnende blijven maar sijn gelt

van Amersfoort moetende halen, de schapen egter

uijt het schot gelaten en ter weijden gedreven

moeste werden en eijndelijk dat den voornoemde

Smaldaat ,den tweeden suppliant in desen, binnen

den voornoemden tijt van 14 dagen, niet alleen aen

den voornoemden Cornelis Dirckz. het geavanceer-

de gelt volgens conditie gerestitueert, en sijne scha-

pen weder na sigh genoemen, maar dat hij ook

betuijgt heeft, dat hij ook over het boven gemelt

accoort mitsgaders het gehouden gedragen en aen-

gewende moijten van de voornoemde goede mannen

wel voldaan was, en als wanneer dan nu dit

alles wederom een onloghenbare waarheijt is

dewelcke al mede met een beEdigde verklaringe

van vier personen en irreprochable[1] getuijgen

hier agter gevoegt Sub: nummer 2, bevestigt wort

waar op de selve getuijgen soo wel als op de voor-

gaande sub: nummer 1, den Eet zolemnelijk[2]

hebben afgelegt, soo wil den remonstrant seer

gaarne aen het Hoogwijs en equitabel oordeel

van U Ed: mog: respectiuselijk overlaten

of het wel van een onvergeeffelijke impudentie

en quaataerdigheijt vrij te spreken te spreken is,

wanneer dese twee supplianten met verkrag-

tingh van de waarheijt en in weerwil van hun

eijgen gewisse bij gemelde requeste soo veel

verdraijde of noijt gebeurde saken en odiuse

positiven ter neder hebben gestelt, omme daar

mede het gedragh van des remonstrants schout

en stedehouder te denigreeren en te beschuldi-

gen van welckens tegendeel sij soo convincan-

telijk[3] kunnen werden overtuijgt en of het

anders dan t eenemaal surprenant[4] kan voor-

koemen, dat de sugt tot een redenloos vindicte[5]

de Zupplianten soo verre heeft konnen ver-

voeren dat sij (om dat hun belet wert de vrugten

van een anders gront naar hun sinnelijkheijt

buijten alle regt te rooven) selfs hun eijgene

hooge overigheijt hebben bestaan te dupeeren

om was het mogelijk de selve daar door aen te

setten tot het nemen van resolutien en mesures

waar van het gevolgh soo seer bij besadigde ver-

standen soude moeten werden geapprehendeert

Transcriptie en noten:

Aline Vermeulen, Amsterdam

september 2014


[1] onpartijdige getuigen

[2] plechtige eed

[3] verachtelijk

[4] onverwacht, wonderlijk

[5] veroordeling, vergeldingHoek bij de drie steenen op de kaart van 1723. Na de problemen met de Stichtse schaapherders werd de grens in 1719 opnieuw opgemeten en vastgelegd d/m.v. grenspalen.


Artikel linksGeplaatst op 29 september 2014 15:36 en 1728 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Ofsen  
24 sep 2014 15:48
wat een moeilijke oude taal. je bent snel geneigd om het maar over te slaan. wat een werk van je Frans.

Gooilander  
24 sep 2014 19:17
Dag Rene,

Een mevrouw uit Amsterdam heeft dit moeilijke werk voor mij gedaan. Haar naam staat onder de tekst. In het verleden maakte men er een sport van alles zo ingewikkeld mogelijk op te schrijven. Ook breedsprakig. HET GEBEURD NOG STEEDS IN DE TWEEDE KAMER>

groet
Frans
_