Delen     Populaire blogs     Volgende blog »
Blog maken     Inloggen
_
Cookies op 50plusser.nl

50plusser maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. 50plusser gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van 50plusser relevante aanbiedingen van 50plusser te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord
 
Geen cookies


Klik hier voor meer informatie.
GOOILAND
Geschiedenis van Gooiland van 900 tot 2007
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=44460Mijn Profiel

gooilander
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privé bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriendZoeken in Google
_Categorieën Overzicht
Laatste Weblog artikelen
Fotoboeken


ERFGOOIERS (89)
_
FAMILIE (1)
_

FAMILIE (1)
_
FAMILIE (2)
_Weblog Vrienden


Nog geen weblog vrienden toegevoegd.Gastenboek berichten

Claudia Klein
29 september 2020 01:51
_
Hallo en welkom bij Spotlight Global Financial Services, mijn naam is Claudia Klein, ik ben een geldschieter en ook een financieel adviseur. Heeft u dringend financiële versterking nodig? Heeft u voor verschillende doeleinden een lening nodig? als uw antwoord ja is, raad ik u aan om contact op te nemen met mijn kantoor via | spotlightgloba lservices@gmail.com | of stuur ons een bericht op WhatsApp: +4915758108767 | en binnen 24 uur een lening op uw rekening hebben staan, want we bieden uitstekende leendiensten over de hele wereld. We bieden allerlei soorten leendiensten aan (persoonlijke lening, zakelijke lening en nog veel meer), we bieden zowel langlopende als kortlopende leningen aan en u kunt ook tot 15 miljoen euro lenen. Mijn bedrijf helpt u verschillende doelen te bereiken met een breed scala aan leningproducten. We weten dat het krijgen van een legitieme lening altijd een enorm probleem is geweest.Voor individuen die een financieel probleem hebben en er een oplossing voor nodig hebben, vinden veel mensen het zo moeilijk om een ​​eigen vermogen te krijgen van hun lokale banken of andere financiële instellingen vanwege de hoge rente. rente, onvoldoende onderpand, verhouding tussen schuld en inkomen, lage kredietscore of andere redenen. Geen wachttijden of stressvolle bankbezoeken meer. Onze service is 24/7 beschikbaar - u kunt een lening krijgen en uw transacties afronden waar en wanneer u maar wilt. Wij bieden 24 uur per dag leendiensten van wereldklasse. Voor vragen / vragen? - Stuur een e-mail naar | spotlightgloba lservices@gmail.com | of stuur ons een bericht op WhatsApp: +4915758108767 | & ontvang direct een reactie U kunt ons gemakkelijk bekijken op onze website via: https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial Uw familie, vrienden en collega's hoeven niet te weten dat u weinig geld heeft, schrijf ons gewoon en u ontvangt een lening. Uw financiële vrijheid ligt in uw handen!

LOAN OFFER
28 september 2020 14:52
_
Vraag een snelle en gemakkelijke lening aan om uw rekeningen te betalen en start een nieuw financieel project tegen de goedkoopste rente van 2%. E-mail ons vandaag niet via e-mail: accessloan122@ gmail.com of via bel +393510651312 of whattsaapp, met het vereiste geleende bedrag. Onze kleinste leningaanbieding is € 5.000,00 tot € 50.000.000,00. wij zijn een gecertificeerde en geregistreerde legitieme geldschieter. U kunt vandaag contact met ons opnemen als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van deze lening, neem dan contact met ons op voor meer informatie over het leningproces. Het proces, zoals de voorwaarden van de lening en hoe de lening aan jou wordt doorgegeven. we hebben uw snelle reactie nodig als u geïnteresseerd bent. VRIENDELIJK VULLEN en vraag hieronder een leningsformulier aan: Uw naam: ______________________ Jouw adres: ____________________ Jouw land: ____________________ Uw beroep: __________________ Leningbedr ag vereist: ______________ Leningduur: ____________________ Maandink omen: __________________ Mobiel nummer: ________________ U heeft eerder een lening aangevraagd: ________________ Als u eerder een lening heeft aangevraagd, waar wordt u dan eerlijk behandeld? waar is het bedrijf gevestigd? ... e-mail: accessloan122@ gmail.com Groeten Meneer Philip James

Philp
28 september 2020 14:37
_
Apply for a quick and convenient loan to pay off your bills and start a new financial project at the cheapest interest rate of 2%. Don't email us today via Email:accessloan122@gmail.com or via call +393510651312 or whattsaapp,with the loan amount required. Our smallest loan offer is € 5,000.00 to € 50,000,000.00. we are a certified and registered legitimate lender. You can contact us today if you are interested in obtaining this loan, please contact us for more information on the loan process. The process, such as the terms of the loan and how the loan will be passed on to you. we need your prompt response if you are interested. KINDLY FILL and apply for a loan form below:
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door moontje om 07:00
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:58
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:56
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:54
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Catharina9 om 06:53
_
Nieuwe Weblog reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:53
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:53
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Rosalina42 om 06:52
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

Andere artikelenSTADSBOERDERIJ UIT DE 17e EEUW


Stadsboerderij hoek Gansoordstraat - Pijlstraat, Naarden

Geert Mak heeft in “EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN AMSTERDAM” een beschrijving gegeven over een oud pand. Aan de hand van allerlei akten verhaalt hij een mini-geschiedenis. Naar ik hoop volgen meer dergelijke verhalen over oude huizen. Misschien dat ook vijftigplussers een poging willen wagen. De hieronder staande akten van een Naardense stadsboerderij kunnen als voorbeeld dienen. De saaie opsomming door de notarissen moet men voor lief nemen.

_______________________________________

Verkoopakte

Welk perceel de verkooper verklaart hem in vollen en vrijen eigendom toe te behooren en aan hem te zijn opgekomen bij en de laatste titel van eigendom en overschrijving te bestaan in eene acte van scheiding dato zestien Januarij, achtienhonderd zeven en veertig , ten overstaan van den notaris Cornelis Petrus de Roeper, en getuigen te Naarden verleden, geregistreerd en ten hijpotheekkantore te Amsterdam, den zes en twintigsten Januarij deszelven jaars, in deel twee honderd elf, nummero zes en veertig overgeschreven ____

Geschiedende deze verkoop omme en voor de som van drieduizend gulden, welke de kooper bij deze aanneemt aan den verkooper, diens erven of regtverkrijgenden te zullen voldoen in eene som, drie maanden nadat daartoe op of aanzegging zal zijn geschied, welke op – of aanzegging ten allen tijde zal kunnen en mogen plaats hebben, zullende het den kooper als schuldenaar inmiddels vrijstaan aflossingen te doen van minstens tweehonderd gulden ---

Aannemende enzoovoorts _______________

Dat baten, lasten, periceel, risico, onderhoud en reparatien van het overgedragen perceel van heden af voor koopers rekening zullen zijn, die hetzelve dadelijk kan aanvaarden en door wien de kosten dezer acte, met alle gevolgen en aankleven derzelve geheel en alleen zullen worden gedragen en betaald. ____________

De verkooper heeft den kooper gesteld en gesurrogeerd in alle regten van eigendom, die hij opgemeld onroerendgoed heeft of zoude kunnen hebben verbindende zich om door overschrijving van afschrift dezer acte, ten hijpotheekkantore te Amsterdam de levering van gemeld perceel te effectueree, autoriseerende de kooper daartoe bij deze, toestemmende verkooper te dien einde in de uitgifte vanafschrift aan den kooper en de kooper in de uitlevering eener eerste grosse aan den verkooper _________

Tot nakoming dezer verbinden partijen zich als volgens de wet, kiezende ten deze domicilie te Naarden , ten kantore van mijn notaris in nummero 324. Aldus verleden te Naarden, in het huis, staande in de Voorstraat nummer 242, den tweede November des jaars achttien honderd vier en zeventig des namiddags in tegenwoordigheid van den heer Gerrit Munnikhuizen , candidaat notaris, beide wonende te Naarden, als getuigen mij notaris bekend, welke de minute dezer, onmiddellijk nagedane voorlezing nevens de comparanten en mij notaris hebben ondertekend

Geteekend G. Koeman, G. Brouwer, G. Munnikhuizen, P. Munnikhuizen, J.P. de Roeper notaris

________________________________________________________________________­
et huurcontract van de boerderij, zonder het voorhuis, luidde:

"De ondergetekende Gerrit Brouwer de oude, zonder beroep, wonende te Naarden, verklaart bij deze te hebben verhuurd aan de medeondergeteekende Jan Willemszoon de Gooijer, veehouder, wonende te Naarden, die verklaart gehuurd te hebben, en in huur aan te nemen: 'eene boerderij met schuur, loods, erf en tuin, staande en liggende te Naarden in de Lange Pijlsteeg en uitkomende in de Gansoordstraat, nummer 388, zooals al hetzel­ve thans in huur is bij Jan Keijer en zulks voor de tijd van zes jaren, ingaande 1 Mei 1896 en eindigende 30 april 1902, mits de verhuurder en zijne echtgenoote, beiden nog in leven zijn; mochten zij beiden , voor het eindigen dezer huur; overleden zijn, zoo zal alsdan de huur eindigen 30 April, volgende op het overlijden der langstlevende, en wijders onder voorwaarden.

1: Dat de huurder wekelijks als huurprijs zal betalen de som van f 3,50, voor het eerst te voldoen op Zaterdag 9 Mei 1896, daarna een week daarna, en zoo vervolgens van week tot week.

2: Dat de huurder het gehuurde als een goed huisvader moet bewonen en ge-bruiken en zal voldoen alle lasten en bezwaren, waartoe huurders gehouden zijn of verplicht mochten worden, met uitzondering van de Personeele belasting, die door den verhuurder en den huurder elk voor de helft zal moeten voldaan worden.

3: De verhuurder behoudt zich het recht voor om in gebruik te houden, zooals nu het beding is bij den huurder Jan Keijer, van de navolgende goederen, als bleekveld, het secreet, de regenbak, de kippenloop, en de boomvruchten tezamen, verder blijft de halve loods en het gangetje tusschen den stal en de schutting aan den verhuurder, voorts heeft hij het recht om water te halen uit de pomp, staande op het bij deze verhuurde.

4: Dat de huur zal eindigen op den hierboven bepaalden tijd, zonder dat de huurder het recht heeft, zich te beroepen op art. 1609 van het Burgelijk Wetboek, daar verdere huur uit schriftelijke overeenkomst moet blijken.

De ondergeteekenden verbinden zich als volgens de wet en kiezen domicilie ten gemeentehuize te Naarden.

Geteekend te Naarden, den 24 December 1895.

G. Brouwer J. de Gooijer

_________________________________________________________________________

VERKOPING

Op heden den vierden Augustus, des jaars achttienhonderd acht en negentig des avonds om zeven uuren, in het logement "de Doelen" te Naarden, verschenen voor mij Pieter Munnikhuizen, notaris in het arrondisement Amsterdam, ter standplaats Naar­den, in tegenwoordigheid van Jacob Gerhard Schonfeld Wichers, candidaat notaris en JohannesLuysterburg, gemeente veldwach­ter, beiden wonende te Naarden, als getuigen: de heer Jacob Baas, zonder beroep, wonende te Hilversum, in hoedanigheid van lasthebber van:

I

a. Annigje van Altveer, weduwe van Gerrit Brouwer, zonder beroep, wonende te Naarden.

b. Johannes Brouwer, veehouder, wonende onder Huizen, in wet tige algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Jannetje Brouwer.

____________________________________________________

Direct na het overlijden van G. Brouwer in 1898 kocht Jan de gehele boerderij voor f 3500.-.
[ Zijn echtgenote Klaasje de Gooijer-Krijnen overleed in 1956 en heeft daar dus 60 jaar gewoond]
___________________________________

Nummers 5, 6, 7: Artikel 'Was getekend' Woonbode 29-03-2002. Verhalen over de boederij van Opoe De Gooijer-Krijnen.


______________________________________

F.J.J. de Gooijer

Startpagina: http://gooijer.nl.jouwpagina.nl


Afbeeldingen en tekst uitvergroot, zie

http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=69875Verkoopakte 2-11-1874 - blad 2


Verkoopakte 2-11-1874 - Blad 3


Huurcontrect 1-5-1896 - Blad 1


Stadsboerderij opoe De Gooijer-Krijnen. (1) (Woonbode 29-03-2002)


Stadsboerderij opoe De Gooijer-Krijnen, (2) (woonbode 29-03-2002)


Stadsboerderij opoe De Gooijer-Krijnen. (3) (Woonbode 29-03-2002)


Artikel linksGeplaatst op 11 mei 2014 18:57 en 6328 keer bekekenDeel dit artikel via:

_
R
eacties van leden


Je reactie
Naam   Gast
Reactie   
  _
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?
_

_
Gast  16 aug 2010 19:29
leuk verhaal,ik kom er net achter dat het over mijn overgrootvader gaat.aardig detail ik woon ook in naarden en weet waar de boerderij staat, ben gelijk gaan kijken.groetjes Dirk Brouwer

Gooilander  
16 aug 2010 19:58
Dag heer Brouwer,

Een aardige reactie. Ik heb nooit geweten dat genoemde Brouwer nog nazaten had. Naar mijn mening was hij vrijgezel. Ik heb het dus mis gehad.

groet
Frans de Gooijer
_

_
Gooilander  
16 mei 2011 16:40
Beste bezoeker,
Op 16 mei 2011 heb ik enkele verhalen toegevoegd. Deze verhalen hebben gestaan in de Woonbode van 29-03-2002. Bij de verhalen stond een tekening van de boerderij Gansoordstraat 31 / Pijlstraat 12.

vriendelijke groet,
Frans de Gooijer